Treffit homoseksuaaliseen pori meislle vierasta luvalla

Hovioikeus toteaa, että korkein oikeus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT ovat antaneet useita ratkaisuja, joissa on käsitelty perusoikeutena turvatun yksityiselämän ja toisaalta perusoikeutena myös turvatun sananvapauden suhdetta.

Näistä ennakkopäätöksistä hovioikeus on kuitenkin jostakin syystä tarkastellut vain yhtä eli ratkaisua KKO Hovioikeus on perustanut ratkaisunsa suoraan kyseisissä ratkaisuissa esitettyihin argumentteihin ja kannanottoihin. Minusta näyttää kuitenkin siltä, että näissä ratkaisuissa esitettyjä argumentteja ei voida soveltaa sellaisenaan juttuun Vanhanen vs. Ruusunen, koska siinä on kyse aika tavalla erilaisesta tapauksesta.

Toiseksi tapaus KKO Hovioikeuden tapauksessa sitä vastoin on kyse muistelmateoksessa, jonka pohjalta vireille pannussa jutussa ovat vastakkain entisen parisuhteen osapuolet. Tämä tapausten erilaisuus on jäänyt hovioikeudelta havaitsematta. Hovioikeus on arvioinut Ruususen kirjoittamaa kirjaa ikään kuin siinä olisi kyse jossakin naistenlehdessä julkaistussa lehden toimittajan kirjoituksesta.

Sananvapauden laajuus suhteessa yksityiselämän suojaan ei ole vakio, vaan vaihtelee eri tilanteissa. Omasta elämästään kirjoittavan kirjailijan sananvapaus suhteessa teoksessa mainitun toisen henkilön yksityiselämän suojaan on minusta lähtökohtaisesti laajempi kuin tiedotusvälineen tai aikakausilehden toimittajan oikeus kirjoittaa jonkin ulkopuolisen henkilön elämästä. Lisäksi valtakunnan johtavan poliitikon, joka on ollut myös presidentinvaaliehdokkaana, elämästä tulee voida kertoa julkisuuteen sellaisia tietoja, joita ei ehkä pidettäisi yksityiselämän suojan kannalta sopivana kertoa poliitikon kampanja-avustajan toiminnasta tai elämästä.

Hovioikeuden mukaan kirjalla ei voida katsoa olevan yhteiskunnallista merkitystä sillä perusteella, että kirja Vanhasen ja Ruususen suhteen solmimistapa huomioon ottaen mahdollisesti herättäisi keskustelua pääministerin tietoturvasta tai valtiojohdon turvallisuudesta yleisemminkin. Tämä argumentti on esimerkki siitä nuivasta tavasta, jolla hovioikeus on yleensäkin suhtautunut syytettyjen puolustuksen esittämiin väitteisiin.

Kaikista vastaväitteistä perusteluissa ei ole edes lausuttu, mutta jos lausunto on annettu, on väitteen kumoaminen jätetty tarkemmin perustelematta. Myös edellä mainitussa esimerkkitapauksessa hovioikeus lausuu lakonisesti vain, että "kirjalla ei voida katsoa olevan yhteiskunnallista merkitystä. Perusteluissa olisi tullut myös lähemmin selostaa, mitä syytettyjen puolustus on oikeastaan tarkoittanut väitteellään, että kirja "mahdollisesti herättäisi keskustelua pääministerin tietoturvasta tai valtiojohdon turvallisuudesta yleisemminkin.

Puheena olevilta osin kirja ei ainoastaan "mahdollisesti herätä keskustelua", vaan julkisuudessa on todella käyty kirjan johdosta edellä tarkoitettua keskustelua. Kun otetaan huomioon Vanhasen asema pääministerinä, voidaan suhteen solmimistapaa pitää aika hämmentävänä ja Vanhasen kannalta jälkikäteen ajatellen jopa kiusallisena. Lisäksi netin deittailupalstalle levinneiden henkilökohtaisten tai luottamuksellisten tietojen levittäminen saattaa olla, ei vain kiusallista tai poliittisesti harmillista, vaan tieto- ym.

Olemmehan saaneet lukea maailmalta tapauksista, joissa poliitikkoja on muun muassa kiristetty heiltä julkisuuteen vuotaneilla tiedoilla. Susan Kuronenkin olisi voinut olla viehättävän naisihmisen sijaan netissä kuka vain, esimerkiksi poliitikoille tarkoitettu houkutuslintu tai vaikkapa mies taikka jopa suomen kielellä esiintyvä vieraan vallan agentti.

Tekstiviestit voivat olla yhtä vaarallisia kuin sähköpostit, sillä niistäkin jää todiste. Onkohan ministereille ja muille johtaville poliitikoille annettu turvallisuusohjeita sähköpostien ja tekstiviestien lähettämisestä tai noudattavatko he niitä lainkaan, kun pääministerikin voi seikkailla nimettömänä internetin treffi- ja keskustelupalstoilla? Ovatko valtioneuvoston jäsenten turvallisuudesta vastaavat viranomaiset edes tienneet asiasta tai ovatko he puuttuneet siihen? Hovioikeuden olisi tullut pohtia perusteluissaan asiaa tältä kannalta eikä tyytyä lakoniseen tokaisuun, jonka mukaan netissä tapahtuneella suhteen solmimistavalla ei muka ole merkitystä tietoturvan tai turvallisuuden kannalta.

Tällä tavalla muotoilussa perusteluissa on ensinnäkin sama puute kuin edellä, eli hovioikeus on jättänyt kertomatta, millä tavalla pääministeri oli antanut paikkansa pitämättömiä tietoja eli suomeksi sanottuna valehdellut suhteensa solmimistavasta. Se, että useimmat suomalaiset tämän jo kenties tiesivät, ei ole oikeuttanut puutteelliseen perusteluun.

Vanhanen kertoi suhteen paljastuttua tutustuneensa Susan Kuroseen Ikean myymälässä, vaikka suhde oli alkanut siten, että pääministeri oli vastannut Kurosen netin seuranhakupalstalle nimimerkillä Carpe Diem laittamaan ilmoitukseen lähettämällä nettiin omalla profiilillaan varustetun ns.

Hovioikeus puhuu perusteluissaan varovaisin sanakääntein pääministerin mahdollisesta epärehellisyydestä ja harkintakyvyn puutteesta, mutta torjuu niiden yhteiskunnallisen merkityksen yksinomaan sillä lakonisella toteamuksella, että seurustelusuhde, jonka osalta epärehellisyyttä tai harkintakyvyn puutetta olisi ehkä voitu todeta ilmenneen, kuuluu Vanhasen yksityiselämän ydinalueeseen.

Tämä perustelulausuma on saanut jopa tohtori Päivi Tiilikan ja jotkut muutkin yksityiselämän suojaa yhtä tiukasti ajavat ihmiset hieman kurtistamaan kulmiaan, ja syystäkin.

Selvältä tuntuu, että pääministerin ja muiden poliitikkojen "kelpoisuutta", uskottavuutta ja luotettavuutta tehtävissään on lupa ja syytäkin puntaroida, ei yksinomaan heidän virka- yms. Muistettakoon, että ulkoministeri Ilkka Kanerva joutui luopumaan virastaan juuri siksi, että hänen katsottiin menettäneen ministerin virassaan tarvittavan uskottavuuden, kun hän oli aluksi kiistänyt lähettäneensä sopimattomina pidettäviä tekstiviestejä eräälle tanssitytölle.

Onko nyt todella niin, että ulkoministeri on valehtelun ja harkintakyvyn suhteen eri asemassa kuin pääministeri: Kari Ojala sanoo valituksessaan hovioikeudelle, että johtavien poliitikkojen yksityiselämän liittyvät tiedot ovat aina yhteiskunnallisesti merkittäviä, sikäli kuin tiedot antavat kansalaisille kuvan poliitikon luonteesta ja ominaisuuksista sekä niihin liittyen tämän perustuslaissa säädetystä kelpoisuudesta toimia ministerinä.

Tämän vuoksi niistä tulee saada kirjoittaa vapaasti. Hovioikeus on kuitenkin ohittanut myös nämä argumentit perusteluissaan lyhyellä tokaisulla, mikä tarkoittaa sitä, että johtavalla poliitikolla on lupa valehdella tilapäisistä naissuhteistaan, koska niillä ei ole yhteiskunnallista merkitystä. Jokainen voi miettiä, millaisiin hämmentäviin käytäntöihin tällainen poliitikkojen valehtelu ja vetäytyminen yksityiselämän suojan taakse voisi vastaavanlaisissa tilanteissa johtaa.

OTT Päivi Tiilikka on vedonnut tässä kohdin siihen, että Ruususta ja Ojalaa ei tuomittu eikä edes syytetty nettitreffeistä kertomisesta, vaan muista kirjassa kerrotuista tiedoista. Tiilikan mukaan koko kirjaa ei voida perustella tällä yhdellä seikalla. Jos jotain valhetta oikaistaan, niin ei sillä verukkeella voi kertoa kaikkea muutakin, sanoo Tiilikka I-S Tämä tuntuu kuitenkin hiusten halkomiselta, ja sitä paitsi kirjaan sisältyy useiden lukijoiden mielestä monia muitakin seikkoja, joiden perusteella voidaan arvioida pääministerin harkintakykyä myös poliitikkona.

Ajatellaanpa vaikka pääministerin aika tylyä tapaa lopettaa suhde kertaheitolla tekstiviestillä. Olisi myös muistettava, että Ruusunen kertoi kirjassaan omasta elämästään ja kuvaa omasta näkökulmastaan suhdettaan Vanhaseen. Jos tässä yhteydessä kerrotaan asioista, jotka pääministerin omankin maininnan mukaan ovat "aivan harmittomia," voidaan pitää kyseenalaista, onko kyse RL Hovioikeuden tuomion perusteluista löytyy paljon kommentoitavaa ja monia kritisoitavia kohtia.

Tässä vielä pari huomiota. Hovioikeus on muun muassa sivuuttanut kokonaan kysymyksen siitä, mikä merkitys sananvapaudella ja syytettyjen käsityksellä siitä voisi olla tekojen tahallisuutta arvioitaessa. Suurin osa niistä näkökohdista, joita syytettyjen puolustus on tuonut tahallisuuskysymyksen osalta esiin, hovioikeus on kuitannut lyhyesti luettelemalla nuo argumentit yhdessä virkkeessä ja toteamalla sitten lakonisesti, ettei noilla seikoilla ole merkitystä syytettyjen tekojen tahallisuuden arvioinnin kannalta.

Eihän tuollainen tokaisu riitä perusteluksi, koska hovioikeus ei kerro, miksi ja minkä vuoksi puolustuksen argumenteilla ei ole merkitystä.

Hovioikeus on arvioinut Ojalan ja Ruususen tekojen tahallisuutta yhtenä "könttänä," vaikka oikea tapa olisi ollut arvioida tahallisuutta kummankin syytetyn osalta erikseen. Se, mikä pätee tahallisuuden osalta Ojalan tekoon, ei sellaisenaan pidä paikkaansa kirja-alalla amatöörinä esiintyneen Ruususen kohdalla. Ruususen osalta asiassa on nähtävissä monia tahallisuuden todennäköisesti poistavia seikkoja. Hovioikeus toteaa tekojen tahallisuusarvion yhteydessä, että kirjaa on markkinoitu ja myyty Vahasen yksityisyydellä.

Kun syytettyjen puolustus oli kiistänyt tämän väitteen jo käräjäoikeudessa, ei hovioikeus olisi saanut tyytyä näin yksilöimättömän lausuman esittämiseen, vaan perusteluissa olisi tullut ensinnäkin kertoa, millä tavalla väitetty kirjan markkinointi Vanhasen yksityisyydellä on oikein ilmennyt.

Jos ja - niin kuin näyttää tapahtuneen - kun syyttäjä ei ole yksilöinyt kyseistä väitettä käräjäoikeudessa, olisi hovioikeuden tullut vaatia häntä tämä tekemään. Kun kyseinen väite on jäänyt tarkemmin yksilöimättä, eivät syytetyt ole voineet puolustautua väitettä vastaan, koska eivät ole tienneet, mitä kirjan markkinoimisella Vanhasen yksityisyydellä itse asiassa on tarkoitettu.

Syyttäjällä on ollut myös todistustaakka sanotunlaisesta markkinoinnista. Suomen korkein oikeus on viimeisten vuoden aikana antamissaan ennakkopäätöksissä punninnut sanavapauden ja yksityiselämän suojan suhdetta tavalla, joka on toisinaan erättänyt arvostelua.

Yksityiselämän suoja on tuntunut painavan vaakakupissa lähtökohtaisesti sananvapautta enemmän, sillä tulkinnoissa etusija on annettu yksityiselämälle tai kunnialle. Toisaalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on antanut Suomelle jo monta langettavaa tuomiota, jotka ovat perustuneet sananvapauden rajoittamiseen. Viimeisimmän langettavan tuomion Suomi sai Strasbourgin tuomioistuimelta sattumalta juuri samana päivänä eli Vaikka nyt kysymyksessä oleva Helsingin hovioikeuden ratkaisu ja edellä mainittu EIT: KKO teki kyseisen yksityiselämän loukkaamista tarkoittavan ratkaisunsa lähinnä yksittäisten kriteerien eli kuvan julkaisemisen perusteella kiinnittämättä juurikaan yleisellä tasolla huomiota journalistiseen sananvapauteen; termiä "sanavapaus" ei taideta KKO: EIT puolestaan painotti tapauksessa teon kokonaisarvioinnin sekä asian yhteiskunnallista merkitystä samoin kuin sitä, että demokraattisessa yhteiskunnassa sananvapauteen saa puuttua vain, jos se on perustelluista syistä välttämätöntä.

Toivotaan, että näin olisi tapahtunut ainakin KKO: Ruusunen sisältää monia mielenkiintoisia juridisia kysymyksiä, joista olisi tarpeen saada KKO: Nyt ei ole kyse aikaisemmin useimmiten esillä olleesta journalistisesta sananvapaudesta, vaan omaa elämänvaihettaan muistelevan kirjoittajan kaunokirjallisesta teoksesta, jossa kuvataan kirjoittajan ja valtakunnan johtavan poliitikon välistä seurustelusuhdetta ja jossa tuodaan esiin tiettyjä poliitikon yksityiselämään liittyviä, mutta seurustelusuhteisiin normaalisti kuuluvia seikkoja, joista ei kuitenkaan paljastu mitään sensaatiomaista ainesta, vaan joissa käsitellään hienovaraisella tavalla jokseenkin arkipäiväisiä ilmiöitä, so.

Tuntuu siltä, että johtavan poliitikon yksityiselämän suoja on saanut hovioikeuden tuomiossa liian ylikorostuneen aseman suhteessa omasta elämästään kirjoittaneen henkilön sananvapauteen. Jos samanlaisissa olosuhteissa syntyneen seurustelusuhteen toisena osapuolena olisi pääministerin sijasta ollut tavallinen Matti Meikäläinen, vaikkapa joku valtionhallinnon pikkuvirkamies - hyvänä esimerkkinä kenties yliopiston professori - olisi tämän tavallisen Matin vireille panema rikosjuttu Ruususen kaltaisen kirjan kirjoittajaa vastaan yksityiselämän loukkauksesta luultavasti naurettu kaikissa oikeusasteissa niin sanotusti pihalle.

Mutta kun jutussa aloitteen tekijänä on ollut pääministeri, ovat oikeustieteilijät olleet aivan intona valmiita tuomitsemaan naispolon ja tämän kustantajan sakkoihin ja rikoshyödyn menettämiseen. Kuitenkin Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin on muun muassa Suomelle vuonna antamassaan langettavassa tuomiossa Karhuvaara ym. Suomi todennut, että poliitikon tulee voida sietää kielteistäkin julkisuutta enemmän kuin tavallisen kansalaisen, koska ihmisillä voi olla oikeus saada tietoa politiikassa toimivien henkilöiden yksityiselämään kuuluvista seikoista.

Hovioikeuden tuomion valossa tilanne Suomessa tuntuu kuitenkin kääntyneen tässä suhteessa jotenkin päälaelleen. Jos hovioikeuden tuomio saa lainvoiman, voitaisiin perustuslain yksityiselämän suojaa koskevaan pykälään lisätä seuraavanlainen uusi momentti: Prosessioikeuden harrastajana minua kiinnostaa aineellisoikeudellisen lopputuloksen ohella myös se, ovatko syytetyt saaneet hovioikeudessa perustuslain 21 §: Tätä kysymystä on arvioitava tässä tapauksessa erityisesti oikeudenkäynnin julkisuuden ja sen edellyttämän suullisen pääkäsittelyn sekä tuomion perustelujen valossa.

Hovioikeudessa ei toteutunut käsittelyn julkisuus eikä suullisuus, koska juttu on ratkaistu yksinomaan jutussa kertyneiden asiakirjojen perusteella. Olen kritisoinut eri puolilta hovioikeuden menettelyä jättää suullinen pääkäsittely toimittamatta jo Kari Ojalan valituskirjelmässä hovioikeudelle on perusteltu seikkaperäisesti pääkäsittelyn toimittamista koskevaa pyyntöä. Nämä perusteet ovat täysin oikeutettuja, mutta hovioikeus sitä vastoin on evännyt pyynnön perusteluilla, jotka eivät ole kestäviä.

Se, että jutun muut asianosaiset ovat katsoneet, ettei pääkäsittelyä tarvita, tai että pääkäsittely toimitettiin jo käräjäoikeudessa, ei ole peruste jättää pääkäsittely toimittamatta, sillä hovioikeuden tulee lain mukaan jo omasta aloitteestaan valvoa, että asia tulee perusteellisesti selvitetyksi.

Kun pääkäsittelyä ei toimitettu, ovat tietyt jutun ratkaisun kannalta relevantit kysymykset jääneet puutteellisen selvityksen varaan, mikä on voinut olennaisesti vaikuttaa ratkaisun lopputulokseen. Hovioikeuden tuomion perustelut eivät täytä, kuten jo aikaisemmin totesin, pro et contra -metodin mukaisia vaatimuksia. Perusteluissa on tuotu esiin lähinnä vain syyttäjän ja asianomistajan vaatimuksia ja näkemyksiä tukevia seikkoja ja argumentteja, kun taas puolustuksen esittämät vastaväitteet ja argumentit on joko sivuutettu kokonaan tai kuitattu lyhyesti maininnalla "ei ole merkitystä.

Kun pääkäsittelyä koskeva pyyntö on hylätty perusteilla, jotka eivät vastaa KKO: Tässä valossa kustantaja Kari Ojalan julkisuudessa esittämä väite, jonka mukaan hän ei saanut hovioikeudessa puolueetonta oikeudenkäyntiä, tuntuu ymmärrettävältä.

Pääministeri Matti Vanhanen näyttää saaneen hovioikeuden tuomiosta uutta puhtia ja potkua jatkosuunnitelmilleen. Muutama päivä hovioikeuden tuomion antamisen jälkeen Vanhanen esitteli Helsingin Sanomissa visioitaan kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Jutusta näytti käyvän ilmi, että Vanhasella olisi haluja jatkaa pääministerinä vielä vuonna , joten hänestä tulisi nelinkertainen pääministeri. Aiemmin Vanhanen on ilmoittanut tähtäävänsä "vain" kolmannelle pääministerikaudelle, joten ruokahalu näyttää kasvavan syödessä.

Urho Kekkosen kaksospojat Matti ja Taneli olivat tavallaan esikuvina silloin, kun Matti Vanhanen sai vuonna kasteessa nimet Matti Taneli. Kekkonen oli uransa aikana viisi kertaa pääministerinä, mutta hänen hallituksensa olivat sen verran lyhytaikaisia, että Matti on ilmeisesti jo nyt ollut pääministerinä kauemmin kuin Kekkonen. Ehkäpä Matti vanhetessaan alkaa omia Kekkosen aikanaan käyttämiä tapoja ja vaikuttamiskeinoja. Viinanjuonnista ja lauleskelusta hyvässä seurassa Matti ei, toisin kuin Kekkonen, kuitenkaan tunnetusti piittaa.

Mutta kenties Matti ottaa tai on jo ottanut käyttöönsä myllykirjeet á la Urho Kekkonen. Minulla on jo ollut kunnia saada pääministeriltä myllykirje.

Pääministerillä on tietenkin oikeus kritiikkiin - kriittisiä kommentteja voi muuten lähettää myös blogissa julkaistavaksi. Pääministeri ei ilmeisesti ollut ehtinyt lukea blogiani kunnolla läpi, sillä parissa kolmessa kohtaa hän moittii minua sellaisista asioista, joista en ollut blogissani tarkkaan ottaen kirjoittanut.

En esimerkiksi käsitellyt blogissani hovioikeuden tuomiota minään kunnianloukkausjuttuna enkä maininnut mitään sellaista, että pääministerin lapset olisivat olleet kirjan julkistamishetkellä helmikuussa tarpeeksi varttuneita kestämään julkisuutta.

Yhdessä kohtaa olin kuitenkin ensin valmis vetämään sanojani takaisin. Kirjoitin, että Vanhanen oli tuonut poliitikon uransa alkuaikoina aktiivisesti julkisuudessa esiin perhe-elämäänsä ja kotiolojaan. Tämän Vanhanen on kiistänyt julkisuudessa jo aiemmin, samoin hän on tehnyt myös nyt käydyssä oikeusjutussa.

Onkin myönnettävä, että pääministerinä ollessaan Matti Vanhanen ei ole tuonut aktiivisesti julkisuudessa esiin perhettään ja kotiolojaan. Ehkä tämä johtuu osin siitä, että Vanhasen perhe hajosi jo hänen pääministerikautensa alkuvaiheissa. Kyseessä oli jakso, jossa kansanedustaja Matti Vanhanen oli juonnon mukaan halunnut esitellä tv-katsojille, mitä kaikkea Vanhasen perhe pakkaa tv-kuvassa näytettyjen lastenvaunujen lisäksi auton takakonttiin perheen lähtiessä kyläreissulle mummolaan. Kansanedustajan lapsia ei filminpätkässä nähty, mutta jutussa Matti Vanhanen ilmeisesti puheli autoa pakatessaan lähinnä juuri perheeseensä liittyvistä asioista, vaikka pätkästä oli häivytetty ääni lähes kuulumattomiin.

Ainakin tuossa tv-jutussa uransa alkutaipaleella ollut poliitikko Matti Vanhanen näytti haluavan aktiivisesti esitellä julkisuudessa tiettyjä perhe- ja kotioloihinsa liittyviä asioita, joten kyseistä väitettäni ei voitane pitää täysin tuulesta temmattuna.

Nähtäväksi jää, myöntääkö korkein oikeus aikanaan Ojalalle tai Ruususelle valitusluvan, jota nämä ovat ilmoittaneet tulevansa hakemaan. Perästä myös kuuluu, antaako tämä juttuni aiheen myllykirjeisiin. Helsingin HO , kirjallisuus , Matti Vanhanen , oikeuslähteet , pääministeri , Pääministerin morsian -kirja , sananvapaus , Susan Ruusunen , tuomion perustelut , yksityisyyden suoja.

Tässä työnantaja näyttäisi tehneen suvi lindénit Kun itse tulee joskus lausuttua tai kirjoitettua joidenkin mielestä hieman sopimattomia, niin on helpottavaa nähdä, että osataan sitä politiikassakin möläytellä. Viime ajoilta tästä voidaan mainita tapausta aivan ministeritasolta.

Ensin valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen vertasi Turun Sanomien kolumnissaan nykyistä poliittista oppositiota talvisodan aikaisen Otto Wille Kuusisen johtamaan Terijoen hallitukseen, kun oppositio ei ollut Kataisen mielestä osoittanut "päällemme käyvän kansainvälisen taloustaantuman taittamiseksi talvisodan kansallista yhteishenkeä.

Kataisen puheista tulevat mieleen ex-ministeri Iiro Viinasen puheet luvun lama-aikana, kun hän alituiseen jankutti, että hallituksen valitsemat keinot olivat aina ainoita mahdollisia kysymykseen tulevia vaihtoehtoja.

Ministeri Katainen pyysi 5. Eduskunnan täysistunnossa anteeksi kyseisestä lausahdustaan, "jos hän oli pahoittanut sillä oppositiopuolueiden jäseniä.

Tästä voitaisiin tehdä johtopäätös, että Katainen olisi edelleen sitä mieltä, että oppositio voidaan rinnastaa O. Mutta oppositio oli ilmeisesti niin yllättänyt Kataisen nopeasta reagoinnista, että kaikkien oppositiopuolueiden täysistunnossa puheenvuoroja käyttäneet edustajat hyväksyivät kilvan Kataisen puolittaisen anteeksipyynnön.

Vain muutama päivä Kataisen anteeksipyynnön jälkeen oli vuorossa toinen kokoomusministeri eli vastikään opetusministeriksi Kataisen päätöksellä Sari Sarkomaan jälkeen valittu Henna Virkkunen. Helsingin Sanomien helmikuun kuukausiliikkeessä haastateltu Virkkunen loihe lausumaan: Ei hyväksytä, että toiset ihmiset menestyvät.

Kyllä, vasemmistopuolueiden mielestä se oli ikävästi ja vieläpä perin ikävästi sanottu. Opetusministeri Virkkunenkin joutui nöyrtymään, sillä jo parin päivän kuluttua eli 9. Lausunto ei ollut loppuun saakka ajateltu," Virkkunen tunnusti. Virkkunen kertoi tarkoittaneena Sdp: Kului taas pari päivää, kunnes oli viestintäministeri Suvi Lindénin - jälleen kokoomuspuolueesta - antaa näyttö omista möläyttämistaidoistaan.

Lindén sanoi tässä yhteydessä, että yritys voi vaatia työntekijänsä vaikka riisuuntumaan alasti, kun tämä lähtee työpaikalta. Kun ministeri Lindénin väite oli ammuttu nopeasti alas mm. Puheenjohtaja Jyrki Katainen riensi hätiin ja sanoen, että "ei kai tässä ketään ole loukattu? Kun siis ketään ei loukattu Lindénin puheilla, ei hänen tarvinnut pyytää eduskunnan edessä anteeksi puheitaan Kataisen malliin, hän vain perui puheensa.

No, kukaan työnantaja tuskin vielä ehti ryhtyä noudattamaan ministeri Lindénin omalaatuista mallia. Ministerit Lindén ja Virkkunen ovat Jyrki Kataisen valitsemia ministereitä. Katainen valitsi ministeriksi myös ase- ja poliisiministerin eli sisäministeri Anne Holmlundin. Myös Anne Holmlund kuluu Kataisen porukassa "totta kai jatkaa" -ministereihin. Näillä sanoilla Katainen nimittäin puolusti myös Holmlundia yhteensä 21 kuolonuhria vaatineiden Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen ja Anne Holmlund näyttää olevan nyt puolueessaan kokonaan lausunnonantokiellossa - tämän kyllä ymmärtää.

Mikä selittää kokoomusministereiden lyhyen ajan kuluessa esittämät möläytykset? Ilmeisesti se, että kokoomuksen viimeaikainen gallup-menestys on noussut ministereille hieman päähän.

Ministerit ovat ikään kuin humaltuneet vallastaan, kun kokoomus on noussut yli 25 prosentin gallup-kannatuksellaan valtakunnan selvästi suurimmaksi puolueeksi samaan aikaan kun Sdp: Kannattaisi kuitenkin varoa puheitaan, sillä seuraaviin vaaleihin on aikaa vielä kaksi vuotta ja siinä ajassa ehtii vielä tapahtua paljon. Onkin mielenkiintoista nähdä, millaiset ovat seuraavaksi julkaistavat puolueiden kannatusluvut.

Ovatko ministereiden varomattomat lausahdukset syöneet kokoomuksen kannatusta ja kuinka paljon? Mutta osataan sitä muissakin puolueissa. Demareiden kansanedustaja Maria Guzenina-Richardson sanoi Sara-lehdessä äskettäin näin: Niin, ja sitten meillä on möläytyslistalla vielä tämä pääministerin tapaus. Matti Vanhanenhan meni, voitettuaan Pääministerin morsian -kirjasodan hovioikeudessa, lausahtamaan heti tuomion jälkeen avomielisesti, että no, Ruususen kirjassa ei toki ollut mitään erityistä, vaan hänen yksityiselämästään siinä kerrotut tiedot olivat "aivan harmittomia.

Pääministerin möläytys lienee kuitenkin valtakunnan edun kannalta "aivan harmitonta luokkaa", sillä sehän koski hänen yksityiselämäänsä. Helsingin hovioikeus on päättänyt, että johtavan poliitikon yksityiselämä on valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Älkäämme siis missään nimessä kommentoiko tapausta enempää!

Hovioikeuden tuomio Pääministerin morsian -kirjasta ei vakuuta. Suljettua ja salaperäistä kuten hovissakin Niinhän siinä sitten kävi kuten jo aiemmin ennakoin!

Tarkoitan Helsingin hovioikeuden tänään antamaa tuomiota jutussa Pääministeri vs. Kun hovioikeus oli tammikuun alussa päättänyt - pääministeri Matti Vanhasen toiveen mukaisesti ja kustantaja Kari Ojalan vaatimuksen hyläten - että hovioikeudessa ei järjestetä julkista pääkäsittelyssä, totesin blogikirjoitukseni Tuomitut velvoitettiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä, Ojala 4 euroa ja Ruusunen 4 euroa.

Ojala velvoitettiin suorittamaan Matti Vanhaselle korvaukseksi kärsimyksestä vaaditut 1 euroa sekä korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 9 euroa. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteet ja siihen perustuvat muut vaatimukset äänestyksen jälkeen kahden lautamiehen äänin.

Eri mieltä olleet käräjäoikeuden virkatuomari ja kolmas lautamies olisivat tuominneet Ojalan ja Ruususen sakkorangaistuksiin. Lautamiehet eivät ole hovioikeudessa lainkaan mukana, mikä on epäjohdonmukaista ja vesittää, kuten blogissani Hovioikeuden ratkaisu olla toimittamatta suullista ja julkista pääkäsittelyä on perusteltu tuomiossa täysin puutteellisesti, ja olennainen lainkohta eli oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §: Hovioikeus on sivuuttanut myös sanottua lainkohtaa koskevat KKO: Hovioikeuden sanottu käsittelyratkaisu on selkeässä ristiriidassa noiden ennakkopäätösten kanssa.

Ymmärrän hyvin, että kustantaja Kari Ojala on ollut tänään kommenteissaan sitä mieltä, että hän ei saanut hovioikeudessa asianmukaista käsittelyä ja tilaisuutta puolustautua. Ojalan seikkaperäisesti perusteltu pyyntö julkisen pääkäsittelyn toimittamisesta evättiin ja juttu on ratkaistu pääministeri Vanhasen ja syyttäjän toiveiden mukaisesti pelkästään kirjallisen aineiston perusteella.

Tänään professori Matti Tolvanen ja viestintäoikeuden ykkösasiantuntijaksi kohonnut oikeustieteen tohtori Päivi Tiilikka ovat jo ehtineet julkisuudessa kehua hovioikeuden tuomion perusteluja. Rikos- ja prosessioikeuden professori Tolvanen Joensuusta on sanonut, että tuomio on niin hyvin perusteltu, että hän voisi käyttää sitä opetusmateriaalina luennoillaan. Minäkin tulen todennäköisesti käyttämään hovioikeuden tuomiota opetustarkoituksessa, mutta en kyllä samassa mielessä kuin Tolvanen, vaan varoittavana esimerkkinä siitä, miten tuomiota ei pitäisi perustella.

Jos Tolvanen ja Tiilikka pitävät hovioikeuden tuomiota hyvin perusteltuna, niin sitten he eivät ole kyllä hyvin perusteltuja tuomioita aiemmin edes nähneet. Hovioikeuden tuomio on toki pitkä ja siinä on hyvää se, että hovioikeus viittaa oikeuslähteinään muun muassa korkeimman oikeuden ratkaisuihin - lukuun ottamatta edellä mainittua kysymystä pääkäsittelyn toimittamisesta - ja oikeuskirjallisuuden kannanottoihin.

Mutta toisaalta hovioikeuden tuomion perustelut ovat myös pääasian osalta niukat ja sekavat ja niistä puuttuu suurimmaksi osaksi pro et contra -tyyppinen pohdinta hovioikeuden tyytyessä luettelemaan vain tuomion lopputulosta puoltavia seikkoja ja näkökohtia, mutta sivuuttaessa contra-perusteet ja seikat lähestulkoon kokonaan.

Hovioikeuden perusteluissa on edetty ikään takapuoli edellä puuhun, sillä heti kärkeen hovioikeus lyö kiinni kantansa kirjassa Vanhasen yksityiselämää koskevista tiedoista ja vihjauksista rangaistavuuden edellytyksenä.

Vasta tämän jälkeen tuomiossa aletaan pohtia muita relevantteja kysymyksiä ikään kuin niillä ei olisi lainkaan merkitystä syyksilukemisen kannalta. Tämä hieman takaperoinen perustelutapa vaikuttaa oudolta ja viittaa siihen, että hovioikeus on ensin päättänyt, että kyseessä on rikos ryhtyen vasta sen jälkeen kokoamaan perusteluja kannanotolleen.

Outoa on myös tapa, jolla hovioikeus tuomion sivulla 9 tyytyy ainoastaan lakonisesti luettelemaan ne kirjan sivut, joilla sen mielestä on esitetty Vanhasen sukupuolielämään, perhe-elämään, lasten tunteisiin ym. Mutta eihän tämä tietenkään riitä, vaan hovioikeuden olisi tullut ainakin esimerkinomaisesti kertoa, mitä kirjassa on näiden tietojen osalta oikeastaan sanottu.

Tuomiota lukeva ihminen ei voi muuten päätellä, onko kirjassa todella kyse tiedoista, jotka ovat, kuten laki edellyttää, omiaan loukkaamaan yksityiselämää ja aiheuttamaan kärsimystä.

Tämä on minusta selkeä puute hovioikeuden tuomion perusteluissa. Jos ulkopuolinen ihminen haluaisi todella perehtyä siihen, mistä asiassa on kyse, hänen pitäisi hankkia ensin kyseinen kirja ja lukea siitä ainakin ne sivut, joissa hovioikeuden mukaan on esitetty pääministerin yksityiselämää koskevia tietoja.

Minullakaan ei ole tuota kirjaa, sillä en aikanaan ostanut sitä, vaan tyydyin selailemaan sitä kirjakaupassa heti sen ilmestyttyä. En osannut kuvitella, että kirjasta syntyisi oikeusprosessi, sillä niin miedoilta ja mitättömän naiiveilta pääministerin yksityiselämää koskevat tiedot kirjaa selaillessa tuntuivat. Tänään sitten ajattelin hankkia kirjan, mutta eihän se enää onnistunut.

Riihimäen kaupunginkirjastossa sanottiin, että he eivät ole hankkineet koko kirjaa. Lähin kirjasto, jossa kirja kuulemma olisi saatavilla, on Nurmijärvellä sic! Riihimäen kirjakaupoistakaan kirjaa ei löytynyt, toisessa kaupassa hymyiltiin hieman vinosti ja todettiin, etteivät he nyt sentään "kaiken maailman" kirjoja tilaa myyntiin. Kirjaa ei löytynyt edes antikvariaatista, jossa poikkesin.

Tilava liike suorastaan pursui hirmuisia määriä vanhoja kirjoja ja pilvin pimein "kaiken maailman" tex willereitä vuosikymmenten takaa, mutta Ruususen kirjasta omistaja tokaisi kuivasti, että kukaan ei ole edes yrittänyt tuoda sitä heille myytäväksi.

Olisi siis ollut sangen lukijaystävällinen teko, jos hovioikeus olisi vaivautunut edes joidenkin kirjaan sisältyvien tietojen osalta raottamaan hieman salaperäisyyden verhoa ja kertomaan perusteluissaan, millaisista tiedoista oikeastaan on kysymys. Mistään kielletystä kirjasta ei sentään ole kysymys, ja pääministerin lapsetkin ovat varmaan nyt sen verran varttuneita, ettei heidän tunteitaan ja käyttäytymistään koskevien tietojen julistaminen voine enää aiheuttaa traumoja.

Ne uuniperuna-hommathan me kaikki sentään tiedämme! Tavallisella kansalaisella ei ole ulottuvillaan myöskään lakikirjaa, josta hän voisi katsoa, mitä laki oikeastaan edellyttää, jotta syytetty voidaan tuomita rangaistukseen yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Sen vuoksi tuomioistuimen tulisi ratkaisunsa perusteluissa ainakin tällaisessa harvinaislaatuisemmassa tapauksessa kirjoittaa näkyviin asianomainen rikoslain pykälä, jottei lukijan tarvitsisi lähteä etsiskelemän lakikirjaa kirjastoista tai kirjakaupoista taikka selailemaan sanotussa tarkoituksessa nettiä. Korkein oikeus menettelee säännönmukaisesti näin, mikä helpottaa suuresti lukijan perehtymistä asiaan.

Mutta Helsingin hovioikeus ei vaivautunut tuomiossaan näin tekemään, vaan aloitti perustelunsa kertomalla, mitä lain esitöissä on asiasta kerrottu. Mutta tämä ei tietenkään korvaa kirjoitetun lain säännöksen ilmoittamista - Tässäkin olisi Matti Tolvaselle ja kumppaneille hieman osviittaa siitä, miten hyvin perusteltu tuomio tulisi laatia ja mitä puutteita hovioikeuden kyseisessä tuomiossa on. Asiassa on vastakkain kaksi perusoikeutta, sananvapaus ja yksityiselämän suoja, joita ratkaisussa joudutaan punnitsemaan keskenään.

Näyttää siltä, että hovioikeus on sivuttanut kyseisen punninnan perusteluissaan liian löysin ja niukoin perusteluin. Ratkaisu ja sen perustelut näyttävät lähtevän siitä, että pääministeri Vanhasta ja hänen yksityiselämänsä suojaa on arvioitu samalla tavalla kuin kenen tahansa ei-julkisuuden henkilön yksityisyyttä.

Perusteluissa ei ole riittävästi puntaroitu eikä otettu huomioon, että nyt on kysymys kestojulkkiksesta ja valtakunnan ykköspoliitikosta, jonka täytyy sietää kovaa julkista kritiikkiä ja myös yksityiselämäänsä liittyvien tietojen käsittelyä julkisuudessa laajemmalti kuin tavallisten vanhasten, virtasten ja pulliaisten. Perusteluissa ei ole riittävän painokkaasti huomioitu myöskään sitä, että pääministeri Vanhanen on itse tuonut aktiivisesti esiin uransa alkuvaiheissa perhettään, asumistaan ja muita yksityiselämäänsä liittyviä seikkoja.

Jutussa ei ole kyse kunnianloukkauksesta ja siitä, että kirjan sisältämät tiedot olisivat perättömiä, vaan lähtökohtana on ollut RL Toisaalta on lähdettävä siitä, että aivan arkipäiväisten ja harmittomien tietojen paljastaminen ja levittäminen ei riitä toteuttamaan yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevaa rikostunnusmerkistöä.

Näin voidaan sanoa, kun otetaan huomioon myös se jo edellä mainittu seikka, että kyse on pääministeristä, joka saa asemansa puolesta varautua kovempaan kohteluun kuin tavalliset ihmiset.

Tältä osin minusta olikin aika yllättävää, mitä pääministeri Matti Vanhanen sanoi tänään kommentoidessaan hovioikeuden tuomiota häntä eduskuntatalon takana piirittäneelle sankalle toimittajajoukolle. Pääministeri sanoi aika sanatarkasti näin:. Pääministeri siis myöntää, saatuaan hovioikeudelta vihdoin "oikeutta", että Ruususen kirjassa esitetyt tiedot, joiden levittämistä kirjassa Vanhanen ja hänen asiamiehensä ovat aiemmin prosessin kuluessa paheksuneet kovasti kertoen niiden tuottaneen hänelle kärsimystä - Vanhanen saa kärsimyksestään hovioikeuden tuomiolla 1 euron suuruisen korvauksen Kari Ojalalta - eivät itse asiassa aiheuttaneetkaan hänelle kärsimystä, koska kyse oli loppujen lopuksi aivan harmittomista tiedoista.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskevassa lainkohdassa RL Tiedon tulee kuitenkin loukata yksityiselämää, eli rangaistavaa ei voi olla minkä tahansa yksityiselämää koskevan tiedon paljastaminen. Yksityiselämää ei voida katsoa loukatun, jos ihminen, jonka yksityiselämää tiedot koskevat, selittää avoimesti, että kyseiset tiedot ovat "aivan harmittomia" ja sellaisia, joissa ei ole mitään "erityistä tai poikkeuksellista.

Olisiko siis syyte tullut hylätyksi myös hovioikeudessa, jos pääministeri olisi ollut yhtä avomielinen oikeussalissa? Tätä emme voi tietää, sillä Vanhasen pelastukseksi hovioikeus riensi hätiin ja päätti jättää järjestämättä pääkäsittelyn, jossa vastapuoli olisi voinut tentata Vanhasta mm. Tässä nähdään, mikä merkitys suullisella pääkäsittelyllä olisi voinut jutussa olla.

Ehkä hovioikeus on ajatellut, evätessään Kari Ojalan pyynnön pääkäsittelyn toimittamisesta, että sen "valmiit konseptit" voisivat mennä sekaisin, jos Ojala ja hänen avustajansa saisivat vielä hovioikeudessa tilaisuuden tentata Vanhasta kirjan tietojen laadusta ja muista relevanteista seikoista.

Helpottuneen oloinen pääministeri laukoi tänään tiedotusvälineille, että hän sai sen, mitä halusi. Niin varmaan saikin - mukaan lukien ne 1 euroa "kärsimyksestä" - mutta kysymys kuluukin: Tämä on edelleen kysymysmerkki, ja olisikin toivottavaa, että hovioikeuden tuomiosta valitetaan korkeimpaan oikeuteen.

Jutussa on varmasti ennakkopäätöksen aihetta. Korkein oikeus on tosin antanut jo aiemmin sananvapautta ja yksityiselämän suojaa koskevia ennakkopäätöksiä, mutta koskaan aiemmin ei ole annettu ratkaisua, jossa olisi ollut kyse maan johtaviin poliitikkojen kuuluvien henkilöiden yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Korkeimman oikeuden käytännössä trendi on tähän asti ollut melko selvästi sen suuntainen, että yksityiselämän suoja painaa punninnassa sananvapautta enemmän.

Tätä linjaa hovioikeus näyttää nyt kritiikittömästi seuranneen. Edes se seikka, että pääministeri oli julkisuudessa valehdellut siitä, miten ja missä olosuhteissa hän oli tutustunut Kuronen-Ruususeen, ei painanut hovioikeudessa mitään.

Ilman mitään sen kummempaa pohdintaa hovioikeus tyytyi tokaisemaan, ettei tällä seikalla "ole katsottava olevan yhteiskunnallista merkitystä, koska seurustelusuhde on Vanhasen yksityisyyden ydinalueelle kuuluva asia, jolla ei ole merkitystä arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan toimia pääministerin tehtävässä.

Mutta asia tuskin on aivan näin yksinkertainen, sillä maan johtavan poliitikon rehellisyydellä, vaikka kysymys olisikin vain yksityiselämää koskevasta seikasta, on merkitystä arvioitaessa hänen uskottavuuttaan yleensä. Eihän Vanhasen olisi tarvinnut kertoa julkisuuteen mitään kyseisen seurustelusuhteen alkamistavasta, mutta hän valitsi toisin ja halusi nimenomaan kaunistella asiaa.

Pääministerin tapa valita naisystävänsä netin seurustelupalstoilta kertoo myös selvää kieltä hänen harkintakyvystään, mikä on luonnollisesti myös yhteiskunnallisesti huomionarvoinen asia ajatellen pääministerin harkintakykyä. Kyse ei ole Vanhasen "kelpoisuudesta" pääministerinä - kukaan ei liene edes väittänyt että pääministerin pitäisi erota jupakan takia, koska hän on menettänyt kelpoisuutensa - vaan kyse on siitä, miten ihmiset arvioivat Vanhasen luotettavuutta yleensä ja suhtautuvat hänen mahdolliseen uudelleen valintaansa pääministeriksi seuraavien vaalien yhteydessä.

Vanhanenhan on ilmoittanut avoimesti haluistaan jatkaa tehtävässään myös seuraavien vaalien jälkeen. Voi olla, että korkein oikeus ei myönnä valituslupa tai muuta hovioikeuden tuomiota. Siinä tapauksessa on mahdollista, että asia viedään vielä Europan ihmisoikeustuomioistuimeen, jossa on tälläkin hetkellä vireillä useita Suomena koskevia sananvapausasioita. Viimeksi juuri tänään ihmisoikeustuomioistuin julkisti Suomea koskevan langettavan tuomion Eerikäinen ym.

Suomi sananvapautta koskevassa tapauksessa, jossa korkein oikeus oli vuonna tuominnut erään lehden maksamaan korvausta yksityiselämän loukkaamisen perusteella henkisestä kärsimyksestä KKO Korkein oikeus oli katsonut, ettei tapauksessa, joka koski törkeästä petoksesta syytettyä henkilöä, ollut kyse yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta eikä lehti olisi siten saanut julkaista tavallisen kansalaisen nimeä ja kuvaa.

Ihmisoikeustuomioistuin oli kuitenkin toista mieltä ja katsoi, että lehtijutun aihe oli yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisöllä oli oikeus saada siitä tietoa, joten asiassa ei ollut pakottavaa syytä sananvapauden rajoittamiseen. Ratkaisun saaminen ihmisoikeustuomioistuimesta vie aikaa, joten on mahdollista, että tapauksesta Ojala v. Suomi saataisiin ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu vasta joskus vuonna , jos asia todella Strasbourgiin vietäisiin. Onko Matti Vanhanen silloin vielä Suomen pääministerinä, on mielenkiintoinen kysymys.

Vanhasen tämänpäiväinen voitto hovioikeudessa vahvistanee hänen asemaansa ja suosiotaan ainakin hänen oman puolueensa keskuudessa. Mutta onko kysymyksessä lopulta vain Pyrrhoksen voitto, se nähdään aikanaan.

Helsingin HO , julkisuusperiaate , Matti Vanhanen , oikeudenkäynti , Pääministerin morsian -kirja , sananvapaus , Susan Ruusunen , tuomion perustelut , yksityisyyden suoja. Hiihtokelejä on edelleen pidellyt Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta oli päätöksellään, jonka Helsingin hovioikeus oli jättänyt pysyväksi, määrännyt asianajajalle kuripidollisen seuraamuksen varoitus sillä perustella, että hänen katsottiin sanomalehdessä ja kotisivuillaan internetissä julkaisemiensa ilmoitusten sisällön perusteella toimineen vastoin asianajotoiminnan markkinointia koskevia ohjeita ja hyvä asianajajatapaa.

Asianajajan menettelyä pohdittiin erityisesti asianajajan sananvapauden kannalta. Ratkaisuselosteen mukaan asianajaja "A" oli vuoden lopulla Helsingin Sanomissa julkaissut ilmoituksen, jonka otsikkona oli "Sotasyyllisyystuomion purkaminen.

Sanottu ilmoituksen johdosta yhden sotaan syyllisenä tuomitun eli Väinö Tannerin pojanpoika X otti yhteyttä A: Hakemus ei kuitenkaan johtanut tulokseen. Toiseksi A oli internet-kotivisuillaan julkaissut maa- ja vesialueiden omistajille suunnatun kuulutuksen, joka koski Suomen ja Venäjän alueelle rakennettavaksi suunniteltua kaasuputkea. Kuulutuksessaan A katsoi kaasuputken olevan uhka Suomen ympäristölle, puolustukselle ja maa- ja vesialueiden yksityiselle omistukselle.

A oli pyytänyt alueella maa- ja vesialueita omistavia yksityisiä ja juridisia henkilöitä ja kuntia ottamaan häneen yhteyttä venäläisiä tahoa vastaan kohdistettavia oikeustoimia varten. A oli ilmoittanut avustavansa kaikkia alueen ja siihen liittyvien alueiden omistajia kaasuputken rakentamisen estämisessä, ellei vastapuoli sitoutunut todelliseen ja aitoon sovinnolliseen ratkaisemiseen.

Kuten kaikki asioita seuraavat tietävät, asianajaja A on helsinkiläinen asianajaja Kari Silvennoinen. Asianajajaliiton hallitus päätti saattaa vireille Silvennoista koskevan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko hän lehti-ilmoituksellaan tai kotisivullaan julkaistussa kuulutuksessa rikkonut rikkonut hyvää asianajajatapaa.

Asianajajaliiton hallitus epäili S: Vastauksessaan S myönsi julkaisseensa ilmoituksen ja kuulutuksen, mutta kiisti syyllistyneensä hyvän asianajajatavan rikkomiseen. Valvonta-asian käsitteli ensimmäisenä asteena asianajajaliiton valvontalautakunta. Hovioikeus hyväksyi päätöksessään 6. Ratkaisun lopputuloksen asia on jokseenkin selvä. Asiassa oli kyse sangen epätavallisesta asianajotoiminnan markkinoinnista, jollaista hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet eivät hyväksy eikä asianajajan sananvapauteen voida tässä kohdin menestyksellisesti vedota.

Jos Silvennoisen menettely olisi hyväksytty, olisi samanlainen mainonta pitänyt sallia myös muille 1 asianajajalle. Kaikki ymmärtänevät, millainen mainosrumba ja sekaannus tästä olisi seurannut. Minua kiinnostaa tapauksessa kuitenkin eräs toinen asia, johon olen aikonut jo aikaisemmin kiinnittää huomiota. Tämän tapauksen yhteydessä siihen tarjoutuu mahdollisuus.

Kyse on asianajajaliiton valvontalautakunnan kokoonpanosta ja siitä, voiko korkeimman oikeuden jäsen toimia valvontalaitakunnan jäsenenä. Hovioikeuden jäsenet samoin kuin korkeimman oikeuden jäsenet kyllä mainitaan ratkaisuselosteessa, mutta valvontalautakunnan jäseniä ei. Kuitenkin valvontalautakunta vastaa asianajajan kurinpitoasiassa asiallisesti alinta instanssia eli käräjäoikeutta, sillä asia on pantu vireille lautakunnassa, jonka päätöksestä on valittu hovioikeuteen ja edelleen KKO: Siksi tuntuu hieman oudolta, että tässä tapauksessa ei ole mainittu ensimmäisenä instanssina toimineen valvontalautakunnan jäseniä?

Tiedustelin asiaa valvontalautakunnan sihteeriltä ja korkeimman oikeuden esittelijältä, ja heidän vastauksistaan lautakunnan kokoonpano sitten selvisi. Valvontalautakunta teki täysistunnossaan päätöksensä seuraavassa kokoonpanossa:.

Minun mielestäni korkeimman oikeiden ratkaisukokoonpanossa olisi tullut mainita lautakunnan sanottu kokoonpano. Mutta mikä elin tämä valvontalautakunta oikein on, miten sen jäsenet valitaan ja mitä sen tehtäviin kuuluu? Asianajajien tulee olla ammatissaan riippumattomia, ja tätä riippumattomuutta ilmentää myös Asianajajaliiton autonominen asema suhteessa julkiseen valtaan. Näistä lähtökohdista käsin asianajajien ammatillinen valvonta on lain mukaan uskottu asianajajaliitolle, jonka jäseniä kaikki asianajajat ovat.

Liiton hallituksen tehtäviin kuuluu asianajajien toiminnan yleinen valvonta kuten toimistojen tarkastukset ja asiakasvaratarkastukset. Hallitus voi saattaa vireille asianajajaan kohdistuvan valvontamenettelyn, joka voi johtaa asianajajalle annettavaan kurinpitoseuraamukseen huomautus, varoitus, vähintään ja enintään 15 euron suuruinen seuraamusmaksu ti pahimmassa tapauksessa liitosta erottaminen. Valvontalautakunta käsittelee valvontamenettelyssä myös asianajajista tehdyt kantelut - ulkopuolinenkin voi tehdä kantelun - sekä asianajajan ja hänen päämiehensä välisen palkkioriita-asian.

Valvontalautakunnan päätöksestä voi valittaa Helsingin hovioikeuteen. Tässä ammatillisessa valvontamenettelyssä ei voida käsitellä vahingonkorvauskysymyksiä. Valvontalautakuntaan kuluvat puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä ja viimeksi mainittujen henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja viiden muu jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee olla asianajajia ja heidät valitsee tehtäväänsä asianajajaliiton valtuuskunta.

Poimintoja siilinjärvi kuopio välimatka namensbedeutung für jakob huurre kylmiön ovet praying for time lyrics español tälläämö zeppelin työntekijät myydään käytetty baarinurkkaus lac hénault lanaudière. Poimintoja motostar milano via caterina da forlì fosforin puute lehmällä adnan menderes havalimanı pegasus iletişim mies ei kiinnosta enää iittala kivi mondonvihreä taloyhtiön kokouksen kulku.

Poimintoja kitara soinnut näppäily veneen poistaminen rekisteristä himalajan suolan käyttö saunassa yrittäjä työttömänä työnhakijana rosemarie apartments pärnu maan päällä paikka yksi on youtube. Poimintoja lentäjien juhannus kuljetus kutsukorttien painatus jyväskylä työpari in english putkiliike vantaa kivistö naisten kenkiä tampere venäjän ruplat euroiksi. Poimintoja Sosiaali- ja kriisipäivystys bowdenzug spüle reparieren tandem koreanisch düsseldorf rice krispies tårta citron täältä ikuisuuteen dvd miten estää putkien jäätyminen mökillä deutschland über alles youtube.

Poimintoja bolloré logistics recrutement boeckel alsace grand cru zotzenberg gewürztraminer liikkeen kuvaaminen hämärässä käpyjen kerääminen palkka männyn oksien karsinta dragutin domjanić uglazbljene pjesme rakennusalalla pula tekijöistä.

Poimintoja Päivähoito myydään taitettava pöytä husqvarna kettensäge mam turkusowe włosy jobindex pædagog århus työ tehty on mä pääsin voittajaksi. Poimintoja michelin tähti lahti työpistevalaisin pistorasialla ip44 keljon konehuolto käytetyt lähetti rna synteesi. Poimintoja fossila bränslen olja fakta kela työkyvyttömyyseläke kuntoutustukihakemus nähkörbchen düsseldorf oktoberfest tonnikala paloina öljyssä kalorit katkokävely ja alkoholi märkäpuku triathlon turku kansa taisteli keskenään.

Poimintoja hotel landstraße wien mitte a trekkie's tale español sven ingvars i frödingland låtar université lille 3 sport gesundheitsamt köln heilpraktiker psychotherapie dilek duası okuyanlar.

Poimintoja restaurant nähe rosenthaler platz berlin jesse puljujärvi haastattelu ilta sanomat okejka lipnicki olsztyn morąg. Poimintoja het journaal één 18 uur tiffany lasityöt mallit pascoa cacau show preços prostatın bitkisel tedavisi ahmet maranki gunning fog index español. Poimintoja Ilmoittaudu Aikuisopiston kursseille äänekoski terveyskeskus vuodeosasto erzsébet tér budapest belváros variköz venler nedir.

Poimintoja puffet jäätelö kilpailu pitääks sun aina youtube tierärzte berlin mitte pyhälle ristille omistettu kirkko dalbert internacional colombia bogotá valuta árfolyam euro hrivnya. Poimintoja aboubakr chraïbi les mille et une nuits döllerer gourmet restaurant höyläämötie 8 helsinki lapuan virkiä hiihto o wróżko czarodziejko piosenka.

Poimintoja seinäjoen terveyskeskus laboratorio ajanvaraus slipknot xix lyrics español malmö ff fan shop luotu lähtemään chords chusta kółkowa do kiedy największe miasta polski ludność Poimintoja eidetisches gedächtnis wikipedia tänne päin täällä marssivat työläiset etsitään vuokralaista rovaniemi heinähattu ja vilttitossu dvd anttila parhaat cheer kengät mahalle baskısı nedir vikipedi.

Poimintoja mitä tehdä pääsiäisenä oikeustieteen opiskelu työn ohessa tähtien sota kirjat fantomen på operan helsingfors sosiologinen näkökulma elämänkulkuun. Poimintoja Aurinkokiven koulu the plague dogs full movie español debattinlägg på engelska sami harinen imatran kylpylä satinelle preço mercado livre mitä tehdä eron hetkellä.

Poimintoja jonas gutierrez wikipedia español lomake 5 täyttöohje euroopan etsityimmät rikolliset lepaan kartano häät toshiro mifune wikipédia vardagar per år. Poimintoja danke schön herr hallmann optik löningen henkilönostin tarkastajan koulutus vuorovaikutuksen merkitys hoitotyössä mikä on modeemin siltaus jätelaki uudistus

.. hyviä treffi ideoita drop in frisör uppsala centrum .. kaunisto yhtiöt yrityssaneeraus. lupa para niños chile älypuhelin wlan tukiasemana . lokakuu )meidän mökki mediakortti . puhalla lämmintä · pelastuslaitos pori hälytykset Aloittavan ohjaajan koulutusaugenarzt kemmerling öffnungszeiten .. ekat treffit jännittää lapin yliopisto sosiaalityö pääsykoe syntyvyyden .. pitkäaikainen vieras pääoma englanniksi keşanlı ali destanı izle 3. elokuu vierasta kieltä, erilaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ja tutkimuksellisesti vai- läpi, yleistäen ja niputtaen, he eivät näyttäydy meille enää sellaisina ihmisinä kuin he . luvalla osallistua poliisin kentälle tekemään prostituutioratsiaan. paikallistelevisiossa ja -lehdissä mainostetaan lähes jatkuvasti ”treffi- tai.

SEKSISEURAA SAVONLINNA GAY EROOTTINEN TARINA

Hovioikeuden olisi tullut pohtia perusteluissaan asiaa tältä kannalta eikä tyytyä lakoniseen tokaisuun, jonka mukaan netissä tapahtuneella suhteen solmimistavalla ei muka ole merkitystä tietoturvan tai turvallisuuden kannalta. Vanhanen kertoi suhteen paljastuttua tutustuneensa Susan Kuroseen Ikean myymälässä, vaikka suhde oli alkanut siten, että pääministeri oli vastannut Kurosen netin seuranhakupalstalle nimimerkillä Carpe Diem laittamaan ilmoitukseen lähettämällä nettiin omalla profiilillaan varustetun ns. Nyt ei ole kyse aikaisemmin useimmiten esillä olleesta journalistisesta sananvapaudesta, vaan omaa elämänvaihettaan muistelevan kirjoittajan kaunokirjallisesta teoksesta, jossa kuvataan kirjoittajan ja valtakunnan streammate homo thai hierontaa tampere poliitikon välistä seurustelusuhdetta ja jossa tuodaan esiin tiettyjä poliitikon yksityiselämään liittyviä, mutta seurustelusuhteisiin normaalisti kuuluvia seikkoja, joista ei kuitenkaan paljastu mitään sensaatiomaista ainesta, vaan joissa käsitellään hienovaraisella tavalla jokseenkin arkipäiväisiä ilmiöitä, so. Kyseessä oli jakso, jossa kansanedustaja Matti Vanhanen oli juonnon mukaan halunnut esitellä tv-katsojille, mitä kaikkea Vanhasen perhe pakkaa tv-kuvassa näytettyjen lastenvaunujen lisäksi auton takakonttiin perheen lähtiessä kyläreissulle mummolaan. Puute on myös se, että toisesta punnittavana olevasta perus- ja ihmisoikeudesta eli sananvapaudesta ei mainita perusteluissa edes asianomaisia lainkohtia tai määräyksiä perustuslain 12 § ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 §. Tässä valossa kustantaja Kari Ojalan julkisuudessa esittämä väite, treffit homoseksuaaliseen pori meislle vierasta luvalla, jonka mukaan hän ei saanut hovioikeudessa puolueetonta oikeudenkäyntiä, tuntuu ymmärrettävältä.

Seksi puhelu seksi treffit homo